FloraEnFauna

Doode Bemde

 Flora & FaunaOp de oeverwallen treft men onder andere fluitekruid, glanshaver, knolsteenbreek en smeerwortel aan.
Op de vochtigere komgronden komen rietlanden, elzenbroeken en zeggevegetaties voor. In de maand mei bloeit er de gele lis.

Tussen oeverwal en komgrond komen dottergraslanden voor. Deze zijn in de lente volledig geel gekleurd van de dotterbloemen, boterbloemen en de grote ratelaars.


Waterral en woudaap broeden op de komgronden. Ook de ijsvogel, met zijn azuurblauwe verenkleed, is een opmerkelijke gast in het natuurreservaat. Als je geluk hebt, kan je er één zien aan de oevers van de Dijle, speurend naar vis. Ook oeverzwaluwen verkiezen de oevers van de Dijle. Andere vogelsoorten die in de Doode Bemde broeden zijn de blauwborst en de porseleinhoen. Op de vijvers van het natuurreservaat rusten verschillende soorten eenden uit. En in de lucht kan men vaak de torenvalk opmerken. Ze hangen vaak biddend boven de weiden op zoek naar muizen.


Hoe wordt de Doode Bemde beheerd ?


De Doode Bemde beschikt over ongeveer 6,1 km vijverdijken. Het grootste deel daarvan is in de loop der tijd spontaan begroeid geraakt met bomen een struiken. Enkele stroken langs de IJsevijvers en de kasteelvijver maaien we sporadisch en blijven bijgevolg grazig. Op de rest van de dijken laten we de natuur zijn gang gaan. Dat wil zeggen: er wordt geen regelmatig beheer gevoerd.  Jaarlijks proberen we wel een deel van de bomen en struiken te kappen, een vorm van hakhoutbeheer dus. Indien bomen en struiken te groot worden, geraakt de vijver ingesloten. Watervogels houden daar niet van. Tegelijk vermijden we dat de dijken beschadigd raken wanneer een grote boom zou omvallen (doorgaans door de wind). Dat is regelmatig het geval geweest de laatste 10 jaar. De hele winter is de terreinploeg dan aan de slag met het kappen en het verzagen van de bomen en struiken; de zondagse vrijwilligersploeg en vele klassen ruimen het takhout op het stuk dijk naast het pad richting kijkhut De Roerdomp en op de noordelijke dijk van de Langerodevijver op. Werken op de dijken heeft zo zijn voordelen. Hoog en droog tijdens de overstromingen.. Het resultaat van al dat gezwoeg zijn nogal eens kale dijken, maar de struiken zullen snel terug doorschieten. Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de zuidelijke Kliniekvijver. Die hebben we de voorbije jaren onder handen genomen.


Bomen en struiken planten doen we niet vaak in de Doode Bemde. We laten percelen liever spontaan verbossen. Soms gaat dat zeer snel, op andere percelen is het soms jaren wachten voor een boom of struik door de dichte mat ruigtekruiden geraakt. Wat we wel af en toe doen is een bomenrij die een typisch zicht van de Doode Bemde vormt, heraanplanten. Zo hebben we in de Kleine Broekstraat (Korbeek-Dijle) enkele grauwe abelen geplant toen de oude exemplaren bij een storm  gevallen waren. Ook oude knotwilgenrijen vullen we terug op wanneer er exemplaren uitvallen. We zijn van ons principe afgeweken door in de Toemaat/Tarweblok een houtkant aan te planten. Op de rechteroever van de Dijle, vlak tegen de dorpskern van Sint-Joris-Weert, hebben we intussen een aaneengesloten blok in beheer. De voorbije jaren hebben we er heel wat werk verricht. Zo ruimden we oude rasters op en verwijderden we exoten in de bospercelen. We kunnen nu ook werk maken van een aangepast graslandbeheer. De eerste jaren zullen we twee keer maaien, in juli en in het najaar. Nadien kunnen we dan overschakelen op maaien en nabegrazen. Over enkele jaren moeten hier dus terug bloemrijke graslanden te zien zijn. Het landschap mag intussen al gezien worden. Wat zonde om dan te moeten uitkijken op typische Vlaamse koterij. Omdat er na afloop van de collectorwerken toch een strook braak lag, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier een houtkant te planten. Over een lengte van 85 m hebben we eenstijlige meidoorn, sleedoorn, hazelaar, rode kornoelje, Gelderse roos en kardinaalsmuts geplant. Allemaal soorten die in de vallei thuishoren. Bovendien hebben we autochtoon plantgoed gebruikt. Die planten zijn afkomstig van exemplaren die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus zeer goed aangepast zijn aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken. Wil je hierover meer weten, neem dan een kijkje op www.plantvanhier.be.


De boomgaard van het kasteel van Neerijse heeft een makeover gekregen. Eén van de werken was het aanplanten van nieuwe fruitbomen. Voor een snoeibeurtin het jaar nadien konden we rekenen op twee deskundige vrijwilligers. Waarvoor onze dank. Voor de restauratie van de kasteelmuur moeten nog heel wat documenten opgesteld en formulieren ingevuld worden. Dat zal nog dus nog even duren. Vrijwilligers blijven intussen ijverig verder stenen kuisen.

Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Knolsteenbreek
Knolsteenbreek
Bruine korenbout
Bruine korenbout
DoodeBemde 12mei2021
DoodeBemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Kruipend zenegroen
Kruipend zenegroen
Kruisbladwalstro
Kruisbladwalstro
Doode Bemde 12mei2021
Doode Bemde 12mei2021
Waterviolier
Waterviolier